Công khai thực hiện dự toán ngân sách Quý I năm 2020.

Tháng Sáu 10, 2020 8:27 sáng

Biểu số 02 -1 quý I năm 2020 theo TT61-2017-TT-BTC

Biểu số 02 -2 quý I năm 2020 theo TT61-2017-TT-BTC

Biểu số 03 -1 quý I năm 2020 theo TT61-2017-TT-BTC

Biểu số 03 -2 quý I năm 2020 theo TT61-2017-TT-BTC

Biểu số 03 -3 quý I năm 2020 theo TT61-2017-TT-BTC

Biểu số 04 a -1 quý I năm 2020 theo TT61-2017-TT-BTC

Biểu số 04 a -2 quý I năm 2020 theo TT61-2017-TT-BTC

Biểu số 04 b -1 quý I năm 2020 theo TT61-2017-TT-BTC

Biểu số 04 b -2 quý I năm 2020 theo TT61-2017-TT-BTC (1)

Biểu số 04 b -2 quý I năm 2020 theo TT61-2017-TT-BTC